جدول مواد درسي و ساعات کار هفتگي مدارس دوره ابتدايي

 

رديف

مواد درسي

پايه‌ي اول

پايه‌ي دوم

پايه‌ي سوم

پايه چهارم

پايه پنجم

ملاحظات

 1  

قرآن *

1

2

2

2

2

 

 2  

تعليمات ديني **

-

2

2

2

2

 

 3  

انشا فارسي

-

2

2

2

2

 

 4  

املا فارسي

-

3

2

2

2

 

 5  

قرائت فارسي (خواندن و درک مطلب ودستور زبان فارسي)

12ساعت

3

4

3

3

 

 6  

مطالعات اجتماعي***

-

-

2

3

3

 

 7  

رياضيات

5

5

4

4

4

 

 8  

علوم تجربي و ****بهداشت

3

3

3

3

3

 

 9  

هنر(نقاشي، خوشنويسي و کاردستي)

2

2

2

2

2

 

 10  

ورزش

2

2

2

2

2

 

ماده واحده:

به منظور بهبود روش اجرايي ساعات کار هفتگي مدارس دوره ابتدايي شوري مقرر داشت ساعات کار هفتگي دوره ابتدايي 24 جلسه در کليه پايه‌ها و زمان هر جلسه در پايه‌هاي اول و دوم 45 دقيقه و پايه‌هاي سوم و چهارم و پنجم 50 دقيقه باشد.

ضمنا براي پايه‌هاي اول و دوم به بعد از جلسه درس حداقل 20 دقيقه و براي پايه‌هاي سوم ، چهارم و پنجم حداقل 15 دقيقه زنگ تفريح در نظر گرفته شود و شروع کلاس‌ها براي تمام پايه‌ها هم زمان خواهد بود.

تبصره 1- کاهش و افزايش هر جلسه و يا ادغام جلسات به هر عنوان ممنوع است.

تبصره 2- ساعات کار سالانه دبستان‌ها 800 جلسه درس خواهد بود و پس از آن امتحانات پاياني (سه ماه سوم ) برگزار *مي‌شود.

* به استناد مصوبه ششصد و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 28/3/1376 که طي شماره 2/1126/120 مورخ 12/6/76 ابلاغ شده است:

به مناطقي از آموزش و پرورش که در آن‌ها براي دانش آموزان ديرآموز کلاس ويژه تشکيل مي‌گردد اجازه داده مي‌شود در صورتنياز ضمن هماهنگي با دفتر آموزش ابتدايي حداکثر 100 جلسه درسي به مجموع جلسات تدريس دوره آموزشي تا پايان سال سوم ابتدايي افزوده شود.

تبصره 3 - جدول مواد درسي و تعداد جلسات تدريس هفتگي دوره پنج ساله ابتدايي به شرح زير مي‌باشد.

تبصره 4 - ادارات کل آموزش وپرورش موظفند در ابتداي سال تحصيلي و يا قبل از شروع سال تحصيلي برنامه هفتگي مدارس و شروع و پايان ساعت کار روزانه آن‌ها را در مناطق مختلف به معاونت آموزشي وزارت‌خانه اعلام نمايند.

تبصره 5 - دستور العمل اجرايي اين مصوبه مشتمل بر شروع ساعات کار روزانه مدارس بر حسب شرايط جغرافيايي وافق محلي هر منطقه، فعاليت‌هاي فوق برنامه و برنامه صبحگاهي و ايام اله توسط معاونت آموزشي تهيه و پس از تاييد وزير آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------

* به استناد مصوب جلسه 677 مورخ 7/6/81 به شماره 8/2556/120 مورخ 10/6/81 درس قرآن در کلاس‌هاي اول و دوم به ترتيب 1 ساعت و 2 ساعت اضافه و از تعليمات ديني کلاس دوم و قرائت فارسي پايه‌هاي مذکور 1 ساعت کسر گرديد.

** به استناد مصوبه جلسه 663 مورخ 31/3/80 شوراي عالي آموزش و پرورش به شماره 8/794/120 مورخ 3/4/80 « دانش آموزان اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي برابر شيوه‌نامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش در امتحان تعليمات ديني خاص خود شرکت خواهند کرد. ضمناً در صورت تمايل دانش آموز به شرکت در امتحان تعليمات ديني اسلامي منعي براي شرکت وي نخواهند بود.«

***دروس مطالعات اجتماعي و هنر در پايه‌هاي چهارم و پنجم مجموعا در هفته چهار ساعت ارائه خواهد شد(يک هفته يک جلسه هنر و سه جلسه مطالعات اجتماعي، هفته ديگر دو جلسه هنر و دو جلسه مطالعات اجتماعي)

**** دروس علوم تجربي و بهداشت وهنر در پايه سوم مجموعاً‌در هفته 4 ساعت ارائه خواهد شد. (يک هفته يک جلسه هنر، سه جلسه علوم تجربي و هفته‌ي ديگر دو جلسه هنر و دو جلسه علوم تجربي)

مواد درسي و نوع امتحان پاياني هر درس در دوره‌ ابتدايي

رديف 

نام درس

پايه و نوع امتحان

ملاحضات

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

 1  

قرآن *

شفاهي

شفاهي

شفاهي

شفاهي

شفاهي

 

 2  

تعليمات** ديني

-

شفاهي

شفاهي

کتبي

کتبي

 

 3  

انشاء فارسي

-

کتبي

کتبي

کتبي

کتبي

انشا فارسي در پايه‌ي دوم فقط جمله‌سازي خواهد بود.

4  

املا فارسي

کتبي

کتبي

کتبي

کتبي

کتبي

در پايه اول نمره امتحان مواد تعليمات ديني و مطالعات اجتماعي و در پايه دوم فقط مطالعات اجتماعي جز فارسي منظور و جمعاً يک نمره خواهد داشت.

 5  

قرائت فارسي

(خواندن ، درک مطلب و دستور زبان فارسي)

شفاهي

شفاهي

شفاهي

شفاهي

شفاهي

 

 6  

مطالعات اجتماعي

-

-

شفاهي

-

-

 

 7  

تاريخ و تعليمات مدني

-

-

-

کتبي

کتبي

در درس تاريخ و تعليمات مدني 12 نمره براي درس تاريخ و 8 نمره براي درس مدني منظور خواهد شد.

 8  

جغرافيا

-

-

-

کتبي

کتبي

 

 9  

رياضيات

کتبي

کتبي

کتبي

کتبي

کتبي

 

10  

علوم تجربي و بهداشت

شفاهي

عملي و شفاهي

عملي و شفاهي

کتبي

کتبي

در پايه‌هاي دوم و سوم 5 نمره براي امتحان عملي و 15 نمره براي امتحان شفاهي منظور خواهد شد.

11  

هنر

عملي

عملي

عملي

عملي

عملي

درس هنر در پايه‌هاي اول و دوم شامل بخش‌هاي نقاشي و کاردستي و در پايه‌هاي سوم و چهارم و پنجم شامل بخش‌هاي نقاشي و کاردستي و خوشنويسي است نمره هر يک از بخش‌‌هاي مذکور در کليه پايه‌ها 20 بود، و ميانگين آن‌ها نمره اين درس خواهد بود.

12  

ورزش

عملي

عملي

عملي

عملي

عملي

 

13  

انضباط

-

-

-

-

-

 


*به استناد مصوبه ششصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي مورخ 7/6/81 امتحان درس قرآن به صورت شفاهي برگزار مي شود. ضمنا به استناد مصوبه پانصد و يازدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/4/1369 که طي شماره 5437/120 مورخ 6/5/69 ابلاغ شده است: دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني از شرکت در امتحان درس قران معاف هستند ودرکارنامه آنان براي اين درس نمره‌اي منظور نخواهد شد.

** به استناد مصوبه جلسه 663 مورخ 31/3/80 شوراي عالي آموزش و پرورش به شماره 8/794/120 مورخ 3/4/80 دانش آموزان اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي برابر شيوه‌نامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش در امتحان تعليمات ديني خاص خود شرکت خواهند کرد. ضمناً در صورت تمايل دانش آموز به شرکت در امتحان تعليمات ديني اسلامي منعي براي شرکت وي نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©. تمامی حقوق اين سايت متعلق به دفتربرنامه ريزی وتأليف کتب درسی می باشد